ACTIVITATS I SERVEIS DEL GRUP GARCAM.SA

DIVISIÓ OBRA CIVIL

 • CONSTRUCCIÓ CIVIL, CARRERS, VORERES, PAVIMENTS

 • CONSTRUCCIÓ DE PISCINES DE FORMIGÓ , ENGINYERIA.

 • MPERMEABILITZACIONS AMB PVC, DE DIPÒSITS, BASSES, TERRASSES, TÚNELS, SOTERRANIS.

DIVISIÓ PREFABRICATS FORMIGÓ

 • FABRICA PREFABRICATS FORMIGÓ –  PANOT-TERRAZO-TUBS-ARQUETES-VORERA-BLOCS-ENCOFRAMUR

 • COMERCIALITZACIÓ DE CIMENTS, MORTERS TÈCNICS, ÀRIDS, AMB TRANSPORT PROPI.

DIVISIÓ  AGRÍCOLA

 • CONSTRUCCIÓ DE REGS AGRÍCOLES

 • REG PER ASPERSIÓ , GRANS EXTENSIONS, PÍVOTS, ASPERSIÓ, GOTERS.

 • REG SOTERRAT

 • TREBALLS TRITURACIÓ-NETEJA FORESTAL,DESBRÒS AMB TRITURADORA TMC CANCELA.

 • IMPERMEABILITZACIÓ DE PANTANS, DIPÒSITS D´AIGUA, REHABILITACIÓ DE CANALS I SECLES

 • VENDA DE MATERIAL DE REG , TOT EL REL.LACIONAT AMB EL REG AGRÍCOLA, HIDRÀULIC. AMPLI STOCK.

METAL.LURGÍA-CALDERERIA

 • SOM FABRICANTS DE PALES DE REG EN ACER, ACER INOXIDABLE, DE COMPORTA, GRANS DIMENSIONS I PETITES

 • REPARACIONS DE COMPORTES DE SECLA I CANAL, SOLDADURA EN TIC I AMB ELECTRÒDE.

 • REIXATS EN ACER I ACER INOXIDABLE.

 • TANCAMENTS PERIMETRALS EN GRANGES, PANTANS, ETC. TANCAMENTS SEGURETAT, VALLES.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

 • VENDA DE CIMENTS I MORTERS TÈCNICS, UNILAND, VALSEC. CIMENT, FORMIGÓ SEC, CIMENTS COLA I TÈCNICS.

 • VENDA DE BIGBAGS ,ARIDS, GRAVES, PEDRA SECA, FORMIGÓ A GRANEL. TRANSPORT PROPI.

 • BORDILLOS, BLOCS DE FORMIGÓ, MURS, ENCOFRAMUR, RAJOLA, TERRAZO, ADOQUÍ, TOTXANA FORMIGÓ,ARQUETES

 • TOTA CLASSE DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ NECESSÀRIS.

SERVEIS

CONTACTA AMB NOSALTRES

Construcció de Canonades, inspecció de canonades i fuites d’aigua. excavació i moviments de terres, construcció de pantans i embassaments, muntatges hidràulics, regs d’aspersió i degoteig i impermeabilització de pantans.

Contacte